top of page

FRESCON: Nasza Historia BIMFirma Frescon założona została w 2007 roku. Naszą przygodę rozpoczynaliśmy od świadczenia usług przy niewielkich projektach budowlanych i architektonicznych, ale po chwili rozszerzyliśmy je o pełny projekt architektoniczny, modelowanie BIM i koordynację. Po kilku latach to właśnie BIM stał się podstawą naszych usług. Wszystkie nasze działania opieramy o wieloletne doświadczenie techniczne, projektowe oraz wykonawcze, co potwierdza szerokie grono naszych Klientów zlokalizowanych w Europie, jak i na innych kontynentach.


Frescon to zespół doświaczoncych entuzjastów technologii BIM, architektury, a także marketingu i brandingu, który aktywnie świadczymy, czyniąc nasze projekty kompletnymi od A do Z. To właśnie my - jako jedyna firma pochodząca z Polski - uczestniczymy w największych projektach budowlanych w Europie z zakresu BIM.


 

Z roku na rok widzimy jak nasza firma się rozwija, zyskując coraz to nowych profesjonalistów z różnorodnych branż, a referencje naszych Klientów dają nam pewność, że dostarczamy z powodzeniem zorientowane na cel, opłacalne i dostosowane do potrzeb Klienta usługi.


Ciężko nam uwierzyć jak szybko biegnie czas, oraz że już od 14 lat jesteśmy na rynku! Poniżej możecie zapoznać się z naszą wieloletnią historią.


2008: USŁUGI DORADCZE PROJEKTOWE I BUDOWLANE

Reprezentowanie firm irlandzkich na rynku polskim. Rozpoczęliśmy naszą przygodę na rynku polskim oraz zagranicznym, przez co mogliśmy stać się bardziej rozpoznawalni.


2010: PIERWSZE KROKI DLA WYKONAWCÓW W ŚWIECIE 3D/4D

Świadczenie usług modelowania 3D/4D dla głównych wykonawców. Rozoczęliśmy oferowanie usług modelowania 3D/4D, co w 2010 roku nie było aż tak popularne na rynku jak teraz.


2011: ZATRUDNIAMY NASZEGO PIERWSZEGO ABSOLWENTA ARCHITEKTA

Zatrudnienie naszego pierwszego absolwenta Architekta. Duży krok dla firmy - uczyliśmy się co znaczy być odpowiedzialnym za innych ludzi, ich dobrobyt finansowy i osobisty.


2013: ROZSZERZENIE NASZYCH USŁUG BIM

Rozwijanie usług BIM. Rozpoczęcie współpracy z głównymi wykonawcami świadczącymi usługi modelowania BIM i koordynacji projektów w całej Irlandii. Był to kolejny kamień milowy dla firmy Frescon, ponieważ zdecydowaliśmy, że to właśnie BIM zostanie podstawą naszych usług.


2016: KOORDYNACJA BIM 3D / 4D W DUŻYCH PROJEKTACH

Angażowanie się w duże projekty, a także rozpoczęcie otrzymywania rekomendacji przez naszych Klientów dla nowych, potencjalnych Klientów. Dzięki podejmowaniu ryzyka i godzinom kształcenia był to duży krok naprzód w zakresie nowych umiejętności i obowiązków. Zdobywanie coraz to nowych projektów, wiązało się ze znacznym powiększeniem naszego zespołu.


2019: NCH STONE CLADDING - PILOTAŻOWY PROJEKT ELEWACJI

Jest to dla nas jeden z ważniejszych projektów, w zakresie którego wykonywaliśmy modele prefabrykowanych kamieni elewacyjnych. Oprócz wykonania modelu, każdy element został skoordynowany z innymi brażami, dzięki czemu gotowe elementy przyjechały z fabryki gotowe do montażu.


Jak wiecie, w każdej historii są wzloty i upadki, lecz Frescon nieustannie wspina się po drabinie sukcesu i nic nie wygląda na to, żebyśmy z tej drogi zawrócili. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się wiecej o nas, o naszych pracownikach, czy o naszym doświadczeniu w branży BIM, napisz do nas lub zadzwoń, chętnie podzielimy się naszą wiedzą.


Niech BIM będzie z Wami! 

FRESCON - Our BIM History


Frescon was founded in 2007. We started our adventure by providing services for small construction and architectural projects, but after a while, we expanded them to include a full architectural design, BIM modeling, and coordination. After a few years, BIM has become the basis of our services. All our activities are based on many years of technical, and design experience, which is confirmed by a wide group of our clients located in Europe and on other continents.


Frescon is a team of experienced enthusiasts of BIM technology, architecture, as well as marketing, and branding, which we actively provide, making our projects complete from A to Z. It is us - as the only Polish company - participating in the largest construction projects in Europe in the field of BIM.


 

From year to year, we see how our company is developing, gaining more and more new professionals from various industries, and the references of our clients give us the certainty that we provide successfully goal-oriented, profitable, and tailored services to the client's needs.


It's hard for us to believe how fast time flies, and that we already have been on the market for 14 years! Below you can read our many year's history.


2008: DESIGN AND BUILD CONSULTANCY SERVICES

Representing Irish companies in the Polish market. The beginning of our adventure in the Polish and foreign markets, allowed us to become more recognizable.2010: FIRST STEPS INTO THE 3D/4D WORLD FOR CONTRACTORS

Provision of 3D / 4D modeling services to main contractors. We started offering 3D / 4D modeling services, which in 2010 was not as popular on the market as it is now.


2011: EMPLOYING OUR FIRST GRADUATE ARCHITECT

Employing our first Graduate Architect. A big step for the company - we learned what it means to be responsible for other people, their financial and personal well-being.


2013: BROADENING OUR BIM SERVICES

Developing BIM services. Commencement of cooperation with main contractors providing BIM modeling and project coordination services throughout Ireland. It was another milestone for Frescon as we decided that BIM would become the basis of our services.


2016: BIM 3D/4D COORDINATION ON LARGE PROJECTS

Getting involved on large projects, along with the start of being recommended by our clients to new prospects. With risk-taking and hours of training, it was a big step forward in terms of new skills and responsibilities. Acquiring more and more new projects was associated with a significant expansion of our team.


2019: NCH ​​STONE CLADDING - PILOT FACADE PROJECT

It is one of the most important projects for us, in the scope of which we made models of prefabricated facade stones. In addition to making the model, each element has been coordinated with other frames, thanks to which the completed elements arrived from the factory ready for assembly.


As you know, there are ups and downs in every story, but Frescon is constantly climbing the ladder of success and nothing looks like we're going back on this path. If you would like to learn more about us, our employees, or our experience in the BIM industry, write to us or call us, we will be happy to share our knowledge.


BIM be with you!

Comments


bottom of page