top of page

Największe Przeszkody w BIM: Jak Je Pokonać?

BIM to zaawansowana metoda, która znacząco wpływa na branżę budowlaną, przyczyniając się do skutecznego projektowania, realizacji i zarządzania budynkami. Jednakże, mimo licznych zalet, profesjonaliści w branży budowlanej spotykają się z różnymi wyzwaniami, które utrudniają pełne wykorzystanie potencjału BIM. Na podstawie przeprowadzonej ankiety na naszym firmowym profilu na LinkedIn, omówimy główne przeszkody, z jakimi borykają się specjaliści w branży budowlanej oraz przedstawimy strategie pokonywania tych wyzwań.

 

wyniki ankiety - przeszkody BIM


Złożone procedury

Według wyników naszej ankiety, złożone procedury uplasowały się na ostatnim miejscu, osiągając zaledwie 8% głosów. Choć może to sugerować, że nie jest to główna przeszkoda wdrożenia BIM, nadal warto zgłębić tę kwestię. Złożone procedury mogą wpływać na efektywność i płynność pracy w projekcie BIM, szczególnie gdy biorą w nim udział różne zespoły i podmioty.


Jedną z głównych trudności związanych z złożonymi procedurami jest zrozumienie i przestrzeganie ich przez wszystkie zaangażowane strony. Często procedury te obejmują wymogi dotyczące udostępniania danych, zarządzania zmianami, harmonogramów i protokołów rozwiązywania sporów. Kiedy różne zespoły i podmioty nie mają pełnego zrozumienia tych procedur, może to prowadzić do niejasności, opóźnień w realizacji, błędów lub konfliktów.


Ograniczenia programowe

Wyniki ankiety wskazują również na ograniczenia sprzętowe jako kolejną przeszkodę w pełnym wykorzystaniu potencjału BIM. Brak interoperacyjności między różnymi platformami oprogramowania utrudnia skuteczną współpracę i wymianę danych między różnymi zespołami. Pojawia się również problem z niekompatybilnością sprzętu z wymaganiami projektów BIM. W świetle tych wyników, zalecamy firmom dokładną ocenę możliwości swojego sprzętu przed rozpoczęciem projektu BIM. Budżet powinien uwzględniać ewentualne aktualizacje sprzętowe, które umożliwią obsługę wymagań projektu. Współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania BIM, aby znaleźć optymalne rozwiązania technologiczne, może przynieść korzyści w postaci lepszej interoperacyjności i wydajności. Więcej o wymaganiach programowych i sprzętowych w BIM, pisaliśmy w naszym artykule BIM Hardware - Jakie Kwestie Rozważyć?.


Zarządzanie danymi


Jednym z wyzwań związanych z BIM jest skuteczne zarządzanie ogromnymi ilościami danych generowanych przez modele. Dotyczy to zarówno danych geometrycznych, jak i informacji o materiałach, instalacjach czy harmonogramach. Efektywne zarządzanie tymi danymi jest kluczowe dla sukcesu projektów BIM.


Jednym z aspektów zarządzania danymi jest efektywne przechowywanie danych. Modele BIM generują ogromne ilości danych, które wymagają odpowiedniej infrastruktury i rozwiązań do przechowywania. Ważne jest, aby mieć skalowalne i bezpieczne systemy, które mogą obsługiwać rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową oraz umożliwiają łatwy dostęp do danych dla wszystkich zaangażowanych w projekt.


W celu skutecznego zarządzania danymi w BIM, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i systemów. Istnieje wiele dedykowanych oprogramowań do zarządzania danymi BIM, które umożliwiają kontrolę, organizację i udostępnianie danych w sposób efektywny i bezpieczny. Wdrażanie tych narzędzi i szkolenie personelu są nieodzowne, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie danymi w ramach projektów BIM.


Brak standaryzacji

Odpowiedzi na naszą ankietę wyraźnie wskazały, że największą przeszkodą w wdrażaniu BIM jest "Brak standaryzacji", co potwierdziło aż 42% respondentów. W branży budowlanej istnieje brak powszechnie akceptowanych standardów dotyczących wymiany danych oraz wytycznych odnośnie oprogramowania BIM. Ta sytuacja utrudnia integrację i efektywną współpracę między różnymi podmiotami zaangażowanymi w projekt. Bez jednolitych standardów, każda firma czy organizacja może stosować swoje własne rozwiązania, co prowadzi do niekompatybilności i trudności w wymianie danych.Aby przezwyciężyć ten wyzwanie, istotne jest podjęcie wspólnych wysiłków w celu opracowania i wdrożenia standaryzacji w zakresie BIM. Tworzenie jednolitych wytycznych i protokołów wymiany danych jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania projektów BIM oraz skutecznej współpracy między różnymi zespołami. Współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i firmami, w tym również udział w branżowych stowarzyszeniach i grupach roboczych, może przyczynić się do ustalenia wspólnych standardów i najlepszych praktyk.

Przyjęcie jednolitych standardów pozwoliłoby na łatwiejszą wymianę danych pomiędzy różnymi platformami i narzędziami BIM. Firmy i profesjonaliści mogliby efektywnie współpracować, korzystając z tych samych zasad i formatów danych. Opracowanie standaryzacji umożliwiłoby również lepsze wykorzystanie potencjału BIM, przyspieszenie procesów projektowych, redukcję błędów i optymalizację zarządzania projektem.


Ważne jest również, aby promować komunikację i współpracę pomiędzy różnymi podmiotami w branży budowlanej. Spotkania, konferencje oraz wspólne projekty mogą stworzyć platformę do dyskusji na temat standaryzacji w BIM i wymiany doświadczeń. Wspólna praca nad opracowaniem i wdrażaniem standardów może przynieść korzyści dla całej branży budowlanej, sprzyjając poprawie jakości projektów, zwiększeniu efektywności i zniwelowaniu barier komunikacyjnych.


Podsumowując

Przeszkody związane z wdrożeniem BIM w branży budowlanej są rzeczywiste, ale można je pokonać. Poprawa zrozumienia i przestrzeganie procedur, inwestycja w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, dążenie do standaryzacji oraz efektywne zarządzanie danymi są kluczowymi czynnikami, które pomogą w pełnym wykorzystaniu potencjału BIM. Ankieta, na którą odpowiedzieli nasi obserwatorzy, dostarczyła nam cennych informacji, które posłużyły jako podstawa do omówienia tych przeszkód i przedstawienia strategii ich pokonywania. Branża budowlana musi kontynuować wysiłki w tym kierunku, aby zrewolucjonizować sposób projektowania, budowy i zarządzania budynkami, osiągając tym samym efektywność i doskonałość w branży. Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie i wspólną pracę nad rozwojem BIM!


Niech BIM będzie z Wami!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page