top of page

Rola BIM Managera w Branży Budowlanej: Umiejętności, Rozwój i Znaczenie

W dzisiejszych czasach BIM odgrywa coraz większą rolę w branży budowlanej. Przekształca ona tradycyjne metody projektowania, koordynacji i zarządzania projektami, zapewniając nową jakość i efektywność w procesach budowlanych. W centrum tego przełomowego podejścia stoi rola BIM Managera – specjalisty, który zarządza wdrożeniem i koordynacją procesów BIM w projektach budowlanych.


BIM Manager to kluczowa postać, która pełni niezwykle istotną funkcję w zapewnieniu skutecznego wykorzystania technologii BIM na różnych etapach projektów budowlanych. Osoba zajmująca tę rolę musi posiadać nie tylko dogłębną wiedzę techniczną, ale również umiejętności menedżerskie, aby skutecznie nadzorować i koordynować pracę zespołów projektowych.

 

Znajomość oprogramowania BIM - fundament sukcesu


Podstawową umiejętnością techniczną, którą powinien posiadać BIM Manager, jest dogłębna znajomość oprogramowania BIM. Autodesk Revit, ArchiCAD, czy Bentley AECOsim, które są szeroko stosowane w branży budowlanej powinny być podstawą umiejętności. BIM Manager powinien być w stanie pracować z co najmniej jednym z tych programów i posiadać zaawansowaną wiedzę na temat jego funkcji i możliwości.


Ważne jest, aby BIM Manager nie tylko znał podstawowe funkcje oprogramowania BIM, ale także potrafił wykorzystać je w praktyce, aby efektywnie zarządzać projektem. Zrozumienie zaawansowanych narzędzi takich jak modelowanie 3D, koordynacja kolizji, analiza energii czy generowanie raportów jest niezwykle istotne. Dodatkowo, osoba na tym stanowisku powinna być zaznajomiona z aktualnymi standardami BIM i protokołami wymiany danych, aby skutecznie współpracować z innymi specjalistami branży.


Posiadanie dogłębnej znajomości oprogramowania BIM stanowi tak naprawdę fundament sukcesu, umożliwiając skuteczne wdrażanie i zarządzanie procesami BIM w projektach budowlanych oraz efektywną współpracę z zespołami projektowymi.


Umiejętności koordynacyjne i zarządzanie projektem


Jako osoba odpowiedzialna za implementację BIM w projekcie budowlanym, BIM Manager musi posiadać silne umiejętności koordynacyjne i zarządzanie projektem. Efektywne zarządzanie i koordynacja są kluczowe dla zapewnienia płynnej wymiany informacji i integracji modeli pomiędzy różnymi specjalistami zaangażowanymi w projekt.


Taka osoba powinna być w stanie skutecznie współpracować z różnymi zespołami projektowymi, takimi jak architekci, inżynierowie, wykonawcy i dostawcy, aby zapewnić prawidłową wymianę danych i integrację modeli. To wymaga umiejętności organizacji, planowania i monitorowania postępów w projekcie.


Umiejętność efektywnego zarządzania czasem i zasobami jest niezwykle ważna dla BIM Managera. Powinien umieć ustalać cele projektowe, tworzyć harmonogramy i zapewniać terminowe realizowanie zadań. Ponadto, musi również być zdolny do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, aby skutecznie radzić sobie z ewentualnymi wyzwaniami i konfliktami, które mogą wystąpić podczas wdrażania BIM.


Zrozumienie procesów budowlanych


Wiedza na temat procesów budowlanych jest niezbędna, aby skutecznie wykorzystać technologię BIM w projekcie. BIM Manager powinien być zaznajomiony z różnymi etapami projektowania i budowy, aby móc odpowiednio zastosować narzędzia BIM w każdym z tych etapów.


Zrozumienie procesów budowlanych obejmuje wiedzę na temat poszczególnych faz projektowych, takich jak analiza potrzeb klienta, opracowanie koncepcji, projektowanie architektoniczne, inżynieryjne i konstrukcyjne, aż po proces budowy i zarządzanie obiektem. BIM Manager powinien rozumieć, jakie informacje są niezbędne na każdym etapie, jakie są wymagania regulacyjne i jakie są cele projektowe.


Zaawansowane zrozumienie procesów budowlanych pozwala odpowiednio zaplanować, wdrożyć i wykorzystać technologię BIM w ramach każdego etapu projektu. Na przykład, na etapie projektowania architektonicznego może skupić się na tworzeniu modeli 3D, generowaniu widoków przestrzennych i analizie kolizji, podczas gdy na etapie budowy może skoncentrować się na wykorzystaniu informacji dotyczących harmonogramu, kosztów i materiałów.


Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne


BIM Manager często pełni rolę pośrednika pomiędzy różnymi zespołami projektowymi, klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Dlatego umiejętności interpersonalne i komunikacyjne są niezwykle ważne dla skutecznego zarządzania projektem BIM.


Taka osoba powinna być w stanie skutecznie komunikować się zarówno w piśmie, jak i werbalnie. Musi być w stanie wyrazić swoje myśli i instrukcje jasno i precyzyjnie, aby wszyscy uczestnicy projektu mieli pełne zrozumienie wymagań i oczekiwań. Komunikacja powinna być dwukierunkowa, a BIM Manager powinien być także dobrym słuchaczem, umieć zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na pytania innych członków zespołu.


Znajomość standardów i procesów BIM


Jako osoba odpowiedzialna za implementację technologii BIM na projektach budowlanych, powinien posiadać wiedzę na temat międzynarodowych standardów pracy i procesów BIM, np. przez BuildingSmart. Znajomość tych standardów jest niezbędna, aby zapewnić spójność, interoperacyjność i skuteczną wymianę danych między różnymi platformami BIM.


Ważne jest, aby BIM Manager znał standardy takie jak Industry Foundation Classes (IFC) czy Construction Operations Building Information Exchange (COBie), które definiują strukturę i format danych BIM. Również zrozumienie standardów klasyfikacji obiektów, takich jak UniFormat, MasterFormat czy Omniclass, pozwala na jednolite oznaczanie elementów budowlanych i umożliwia lepszą analizę i zarządzanie projektem.


Ponadto, osoba na tym stanowisku powinna być zaznajomiona z procesami BIM, takimi jak stworzenie modelu informacyjnego, kolizji analizy, zarządzanie zmianami, czy koordynacja i integracja modeli z różnych dyscyplin projektowych. Zrozumienie tych procesów pozwala na efektywne planowanie, wdrożenie i kontrolę projektu, a także na skuteczne zarządzanie zasobami, czasem i jakością pracy.


Rozwój umiejętności BIM Managera


Aby rozwijać swoje umiejętności jako BIM Manager, istnieje wiele sposobów i zasobów, które można wykorzystać. Oto kilka pomysłów:


1. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach

Regularne uczestnictwo w szkoleniach i kursach z zakresu BIM pozwoli na aktualizację swojej wiedzy i poznanie najnowszych narzędzi i technologii. Istnieje wiele instytucji i platform oferujących szkolenia BIM, zarówno stacjonarne, jak i online.


2. Certyfikacje branżowe

Posiadanie certyfikatów branżowych, takich jak Autodesk Certified Professional lub BuildingSMART Certification, może być ważnym wskaźnikiem kompetencji BIM Managera. Certyfikacje te potwierdzają wiedzę i umiejętności w zakresie BIM i mogą zwiększyć wiarygodność zawodową.

Building SMART professional certification logo
3. Aktywne uczestnictwo w społeczności BIM

BIM Manager powinien aktywnie uczestniczyć w społeczności BIM, takiej jak grupy dyskusyjne, fora internetowe, czy konferencje branżowe. Dzięki temu będzie miał możliwość dzielenia się doświadczeniem, nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami i uczenia się od najlepszych w dziedzinie BIM.


4. Samokształcenie i praktyka

Niezależnie od szkoleń i kursów, samokształcenie odgrywa ważną rolę w rozwoju BIM Managera. Można czytać publikacje, artykuły i książki związane z tematyką BIM, eksperymentować z różnymi narzędziami i technologiami oraz angażować się w praktyczne projekty, aby zdobywać doświadczenie praktyczne.


Podsumowując


Bycie BIM Managerem wymaga zarówno umiejętności technicznych, miękkich. Dogłębna znajomość oprogramowania BIM, umiejętność koordynacji i zarządzania projektem, zrozumienie procesów budowlanych oraz doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne są kluczowe dla sukcesu w tej roli. Aby rozwijać się jako BIM Manager, należy uczestniczyć w szkoleniach, uzyskać certyfikacje branżowe, aktywnie uczestniczyć w społeczności BIM oraz stale samokształcić się i zdobywać praktyczne doświadczenie. To jak? Jesteście gotowi?Niech BIM będzie z Wami!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page